Polityka Prywatności

§1 Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest:
1. Salony Optyczne Wrzos siedzibą w Lublinie, kod pocztowy: 20-109, przy ul. Królewskiej 13, NIP: 946-271-30-12, reprezentowaną przez: Sławomira Wrzos.

§2 Przepisy prawa o ochronie danych osobowych

Polityka Prywatności firmy Salony Optyczne Wrzos odnosi się do następujących przepisów dot. ochrony danych osobowych:

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 roku, poz. 922) (obowiązującą do 25.05.2018 r.) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO” (stosowane od 25.05.2018 r. wraz z nowymi przepisami krajowymi).

§3 Dane osobowe podlegające przetwarzaniu

Firma Salony Optyczne Wrzos przetwarza w szczególności dane osobowe należące do Klientów korzystających z usług firmy.

Dane osobowe, które są przetwarzane przez Salony Optyczne Wrzos mogą obejmować: imię, nazwisko, numer telefonu, adres email, adres zamieszkania, wada wzroku. Firma Salony Optyczne Wrzos zbiera i przetwarza dane osobowe: użytkowników serwisu i Klientów; oraz osób na rzecz których Klienci zamawiają produkty lub usługi np. Wizyty (dla celów niniejszej Polityki takie osoby traktowane są jak Klienci). Firma może zbierać i przetwarzać dane osobowe m.in. podczas: rejestracji indywidualnego Konta w Platformie Internetowej; składania zamówień przy użyciu Platformy Internetowej; rezerwacji Wizyt w Salonach; zapisywaniu się do newslettera; składania reklamacji lub przekazywania zapytań o produkty i usługi świadczone przez Salony Optyczne Wrzos.

Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Salony Optyczne Wrzos zwane są dalej łącznie „Klientami”.

§4 Zasady przetwarzania danych osobowych

W ramach przetwarzania danych osobowych przykładamy wagę do tego, aby dane te były przetwarzane w sposób bezpieczny, rzetelny, zgodny z prawem oraz przejrzysty dla osób, których dane są przetwarzane. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady, jakimi się kierujemy:

 • Zbieramy dane osobowe jedynie w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane, lub wynikającym z odrębnych przepisów.
 • Cele zbierania danych osobowych Klientów są jasno określone, mające oparcie w przepisach prawa – nie przetwarzamy danych w sposób niezgodny z tymi celami.
 • Dbamy o aktualność i poprawność danych osobowych Klientów i niezwłocznie reagujemy na każde wnioski o sprostowanie czy aktualizację danych.
 • Realizujemy prawo Klientów do dostępu do ich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 • Realizujemy także prawa Klientów do usunięcia danych osobowych, wycofania zgody, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawa do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu.
 • Ograniczamy przechowywanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów dla których są zbierane, chyba, że zachodzą zdarzenia mogące wydłużyć okres przechowywania danych.
 • Chronimy dane osobowe Klientów przed utratą, dostępem osób niepowołanych, przypadkową utratą lub zmianą oraz innymi bezprawnymi formami przetwarzania.
 • Jeżeli dane osobowe są udostępniane innym podmiotom, następuje to w sposób bezpieczny, umownie zabezpieczony oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

§5 Cel przetwarzania danych

Firma Salony Optyczne Wrzos będzie przetwarzała dane osobowe Klienta w celu:

 • zaprezentowania najważniejszych ofert
 • informowania o promocjach związanych bezpośrednio z branżą
 • prowadzenia bieżącej współpracy w trakcie obowiązywania umowy
 • marketing bezpośredni własnych produktów lub usług;
  dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

§6 Okres przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane w przedziale czasowym obejmującym:

 • okres przed nawiązaniem współpracy
 • okres obowiązywania umowy
 • okres po rozwiązaniu umowy przez przedział czasu wskazany w innych przepisach prawa w tym podatkowych, a także wynikający z przepisów o przedawnieniu roszczeń;

§7 Profilowanie

W ramach przetwarzania danych osobowych Klientów możemy dokonywać profilowania:

 • opartego o zgodę Klienta – w celu dobierania ofert produktów i usług pod kątem potrzeb danego Klienta, w tym także z wykorzystaniem procesów automatycznych, polegającego na zestawianiu danych Klienta w zakresie udzielonej zgody, pochodzących z różnych źródeł i przypisanego na tej podstawie profilu, którego konsekwencją jest dobranie i przedstawienie Klientowi odpowiadających jego profilowi reklam lub ofert;
 • bez zgody, w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes w zakresie przetwarzanych plików cookies, w celu dostosowywania treści oraz komunikatów marketingowych wyświetlanych na stronie firmy oraz na innych odwiedzanych przez Klienta stronach – do preferencji i zainteresowań Klienta, na podstawie takich danych jak: odwiedziny na stronach oraz kliknięcia w ramach poszczególnych funkcjonalności stron www, daty logowania i rejestracji, dane w zakresie korzystania z poszczególnych usług na stronach www.
 • Dane zebrane podczas wizyty Klienta na naszych stronach internetowych wykorzystujemy po to, aby wyświetlać reklamy (banerowe, tekstowe i video). Reklama ta wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka) lub skrypty dostarczone przez dostawców systemów reklamowych. Naszym celem jest opracowanie oferty reklamowej, która będzie atrakcyjna i korzystna dla Klienta, dlatego w ramach reklamy banerowej Klient może zobaczyć przede wszystkim reklamę usług, którymi był zainteresowany odwiedzając nasze strony internetowe lub produkty podobne do oglądanych przez niego wcześniej na innych stronach (tzw. retargeting).

§8 Prawa osób, których dane są przetwarzane

Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do:

 • dostępu do danych,
 • uzyskania od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu,
 • sprostowania/uzupełnienia danych,
 • usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym).

§9 Bezpieczeństwo danych osobowych

Firma Salony Optyczne Wrzos podejmuje techniczne i organizacyjne środki służące ochronie danych osobowych przed bezprawnym czy nieautoryzowanym dostępem lub wykorzystaniem, jak również przed przypadkowym ich zniszczeniem, utratą lub naruszeniem integralności. Podczas projektowania infrastruktury IT wykorzystywanej do przetwarzania danych osobowych, brane pod uwagę są zasady bezpieczeństwa danych osobowych. W ramach zapewniania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych firma stosuje zasady: poufności, integralności i dostępności. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez osoby trzecie jedynie w przypadku, gdy taki podmiot zobowiąże się do zapewnienia właściwych technicznych i organizacyjnych środków gwarantujących zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, jak również do zachowania poufności tych danych. Każda osoba mająca dostęp do danych osobowych dysponuje odpowiednim upoważnieniem i jest zobowiązana do zachowania poufności.

§10 Udostępnianie danych innym podmiotom

Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom przetwarzającym – firmom świadczącym usługi na zlecenie Salonów Optycznych Wrzos i wykonujące czynności wymagające przetwarzania danych, w szczególności w zakresie usług IT, usług marketingowych (m.in. agencje marketingowe), badań rynku, organizacji i realizacji wydarzeń.

§11 Pliki cookies

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. W związku z korzystaniem przez klienta z firmowej strony internetowej gromadzi dane zawarte w logach systemowych. Jeżeli nie wyrażasz zgody zbieranie danych przez ciasteczka czy Google Analytics, możesz zastosować blokadę plików cookies.

§12 Zmiany Polityki Prywatności

Firma Salony Optyczne Wrzos zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego opublikowania nowej polityki prywatności na swoich stronach internetowych.